top of page

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Swesharp värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR (General Data Protection Regulation), vill vi ge dig information om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du kontaktar oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du kontaktar oss via vår webbplats samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss. Det kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information relaterad till ditt ärende eller förfrågan.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla den begärda informationen och upprätthålla en öppen kommunikationskanal med dig. 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in, som beskrivs i avsnittet "Kategorier av personuppgifter vi samlar in" nedan.

När det inte längre finns ett syfte eller en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifterna, vidtar vi åtgärder för att antingen radera eller anonymisera dem. På detta sätt säkerställer vi att dina uppgifter inte längre finns tillgängliga eller kan kopplas till dig på något sätt när de inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Endast auktoriserade personer har tillgång till dina uppgifter, och vi ser till att de behandlas enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Var vi sparar dina personuppgifter

Molntjänster:

Vissa av dina personuppgifter kan lagras på molnbaserade tjänster som vi använder för att hantera vår verksamhet. Dessa tjänster väljs noggrant och uppfyller alla gällande krav för dataskydd och sekretess.

Lokal lagring:

Vi kan också lagra dina personuppgifter lokalt på våra egna datorer eller enheter för att underlätta snabbare åtkomst och behandling av dina förfrågningar. Dessa enheter är också säkra och skyddade mot obehörig åtkomst.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse av, radering av och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till Information:

Du har rätt att begära information när som helst om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Rätt till portabilitet:

Om dina personuppgifter behandlas av Swesharp på ett automatiserat sätt baserat på ditt samtycke eller en avtalsförpliktelse, har du rätt att begära att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast de personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss.

 

Rätt till Korrigering:

Du har rätt att begära korrigering av eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig, inklusive att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

 

Rätt till Radering:

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som behandlas av Swesharp. Observera dock att din rätt till radering kan begränsas av andra krav enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Rätt till Begränsning:

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter:

Om du invänder mot en behandling som baseras på Swesharps legitima intresse. Om dina personuppgifter är felaktiga.

Om behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av personuppgifter och istället begär begränsning av användningen av dina personuppgifter. Om Swesharp inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver dem för att försvara ett rättsligt anspråk.

bottom of page